قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
ما هیچ دلیلی در دست نداریم كه بتوانیم وجود فهم و شعور را در سنگ و درخت و غیره منكر بشویم و در این صورت بعید نیست دنیاهایی وجود داشته باشد كه در آن، سنگ ها و سایر جمادات مثل ما زندگی كنند و بلكه زندگی فكری آنها از ما بالاتر باشد.
موریس مترلینگ

یادداشت/ دیدگاه