چاپ کردن این صفحه

اکنون نوبت رئیس‌جمهور و وزراست که اقدام و عمل را آغاز کنند

منتشرشده در سیاسی  |