قیمت سکه قیمت ارز قیمت ماشین نتایج فوتبال
سخن بزرگان
اگر از آینده باخبر باشی، امروز كار نمی كنی.
مثل چینی

کتاب 2: «فرهـنگ جبهـه»

منتشرشده در انتشارات  |